2007/12/18

w與小貓

w (by plateaukao)
W

小貓 (by plateaukao)


小貓 (by plateaukao)


小貓 (by plateaukao)

迷 (by plateaukao)


燈 (by plateaukao)


閒 (by plateaukao)


禁 (by plateaukao)


城 (by plateaukao)


初夏午後 (by plateaukao)
初夏午後

No comments:

Post a Comment

騎士團長殺人事件 --村上春樹

今年的日文小說看完了。篇幅很長,但規模不大,故事都繞著幾個主要的人物。情節裡有些超現實的場景,但最後卻讓人有點意猶未盡,因為有些想搞懂的疑點,在還沒講清之前就結束了。